Prlehľad noriem a vyhášiek z oblasti kominárskej profesie

Všeobecne

• Vyhláška 401/2007
• Zákon 161/1998 z.z. o KKS
• Vyhláška 158/2004 ministersva výstavby z 16.2.2004
• Zákon 50/1976 zb. o územnom plánovaní
• Zákon 90/1998 z.z. o stavebných výrobkoch z 10.2.1998
• Zákon 264/1999 z.z. o tech. Požiadavkách na výrobky z 7.9.1999
• Zákon 314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi z 2.7.2001
• Zákon 199/2009 ktorým sa mení a dopľňa zákon 314/2001
• Vyhláška 575/2005 MŽP
• Vyhláška 532/2002 z.z. MŽP z 8.7.2002
• Vyhláška 410/2003 MŽP z 19.9.2003
• Vyhláška 706/2002 z.z. MŽP z 29.11.2002

Informácie o postupe výpočtu výšky komína, podmienky zabespečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

• STNEN 1443 komíny – všeobecné podmienky
• STNEN 13084-1 samostatne stojacé komíny – všeobecné požiadavky
• STNEN 15287-1 komíny – návrhovanie,montáž a prevádzka – otvorené spotrebiče
• STNEN 15287-2 komíny – navrhovanie, montáž a prevádzka – otvorené spotrebiče
• STNEN 12391-1 komíny – zásady vyhotovenia komína
• STNEN 1859 komíny – kovové komíny
• STNEN 1856-1 komíny – požiadavky na kovové komíny
• STNEN 1856-2 komíny – požiadavky na kovové komíny
• STNEN 1457 komíny – pálené/keramické komínové vložky
• STNEN 13502 komíny – požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nádstavce
• STNEN 1806 komíny – pálené keramické tvarovky pre jednovrstvé komíny
• STNEN 13384-2 komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív
• STNEN 13501-1 klasifikácia požiarných charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb
• STNEN 14471 komíny – komínové systémy s plastovými vložkami